Mgr Jakub Sypniewski

Jakub Sypniewski, absolwent kierunku geografia spec. hydrologia, meteorologia i klimatologia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
w 2015 uzyskał dyplom magistra geografii na podstawie pracy Wpływ Strategii Nauczania przez dociekanie naukowe na rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz nabywanie kompetencji przyrodniczo-geograficznych w toku pozalekcyjnych zajęć Kółka Przyrodniczego, wyk. pod kierunkiem dr hab. Iwony Piotrowskiej, prof. UAM. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji. W roku 2017 ukończył studia podyplomowe z biologii na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Od zakończenia studiów licencjackich Jakub Sypniewski związał się z nauczaniem najpierw przyrody a później także geografii w szkole podstawowej i gimnazjum. Pracował w szkole prywatnej oraz tzw. szkole alternatywnej. Od kilku lat jest bardzo związany ze Szkołą Podstawową nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu.

W swojej pracy badawczej wiele uwagi poświęca nauczaniu z wykorzystaniem tzw. nowych mediów. Nieustannie poszukuje rozwiązań dydaktycznych, które w większym stopniu angażują ucznia w proces kształcenia. Jest zwolennikiem wprowadzania do edukacji geograficznej metody eksperymentu i prowadzenia doświadczeń. Systematycznie uczestniczy w krajowych
i międzynarodowych konferencjach poświęconych dydaktyce geografii, kształceniu
i nowoczesnym strategiom nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Jako nieodzowną część swojej pracy traktuje popularyzowanie nauki chociażby poprzez prowadzenie zajęć w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców czy Kolorowego Uniwersytetu. Mgr Jakub Sypniewski jest edukatorem w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia
o charakterze popularnonaukowym z zakresu nauk geograficznych i przyrodniczych, skierowane do zróżnicowanej grupy odbiorców, a także realizuje warsztaty o charakterze krótkoterminowym.

Do innych działań mgra Jakuba Sypniewskiego zalicza się:

  • organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu „Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych” w ramach programu „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” dofinansowanego przez EFS, realizowanego w ramach WRPO (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020),
  • członkostwo w Radzie Doktorantów WNGiG,
  • współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży,
  • współorganizacja Konkursu Geograficznego „Obieżyświat”.

Mgr Jakub Sypniewski prowadzi zajęcia dydaktyczne:

  • Geografia fizyczna (I rok Geografii spec. GSE, studia licencjackie) – laboratoria
  • Dydaktyka geografii i przyrody (II rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
  • Edukacja ekologiczna i regionalna (III rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
  • Dydaktyka geografii (I i II rok, studia magisterskie) – laboratoria