Dr Małgorzata Cichoń – publikacje

Dorobek naukowy dr Cichoń obejmuje 50 publikacji

Cichoń M., Piotrowska I., 2018, Level of academic and didactic competencies among students as a measure to evaluate geographical education and preparation of students for the demands of the modern labour market. Quaestiones Geographicae 37(1), 73-86.

Cichoń M., 2017, Changing values of lake ecosystem services as a result of bacteriological contamination on Lake Trzesiecko and Lake Wielimie, Poland. Environmental & Socio-economic Studies 5,4, 87–94.

Cichoń M., 2017, Ecosystem services of the selected Polish lakes in geographical education. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Geography in European higher education. UN’s sustainable development goals – teach them bilingually, 21, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń: 100-107.

Cichoń M., Piotrowska I., 2017, Aplikacje interaktywne wspomagające proces oceniania kształtującego. Rodzoś J., Szkurłat E. (red) Prace Komisji Edukacji Geograficznej t.7, 117-128.

Cichoń M., Piotrowska I. 2016, Neurodydaktyka w procesie kształcenia geograficznego. Piotrowska I. Szkurłat E. (red) Prace Komisji Edukacji Geograficznej t.6, 97-113.

Piotrowska I., Cichoń M., 2016, Znaczenie stacji terenowych w kształtowaniu kompetencji naukowego badania środowiska geograficznego na różnych poziomach edukacji. W; Kostrzewski A. (red) Stacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyd Naukowe UAM, Poznań, 27-34.

Piotrowska I., Cichoń M., 2016,  Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska geograficznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego. W; T. Stryjakiewicz (red.) Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej. Seria Geografia 98, Wydawnictw Naukowe UAM, Poznań, 59-72.

Cichoń M., 2016, Dostępność jezior Pomorza środkowego – możliwości i ograniczenia w rozwoju wybranych form turystyki. W; Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki tom XVIII, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 65-77.

Cichoń M., Niedzielski P., 2015, Dirt road as a form of a geomorphological and geochemical record of Late Holocene human activity in the catchment of Lake Radacz (Central Pomerania, Poland). Quaternary International 370, 145-158.

Piotrowska I., Cichoń M., 2015, Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego. W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania, Hibszer A., Szkurłat E. (red) Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź–Sosnowiec: 67-85.

Cichoń M., 2015, Metoda projektu edukacyjnego. w: Ekologia Krajobrazu cz. II. Przewodnik metodyczny. M. Beczkiewicz, M. Szyszkiewicz-Golis (red), IŚRiL PAN, Poznań: 38-47.

Cichoń M., 2015, The use of selected mobile applications for geography fieldwork. In: P. Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Geography in European higher education. Mapping the world – spatial skills in bilingual education, 20, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń: 158-166.

Cichoń M., Piotrowska I., 2015, Fieldwork in the Warta valley: New teaching concept. In: P.

Charzyński, K. Donert, Z. Podgórski (eds.), Geography in European higher education. On the

Vistula banks – fieldwork in bilingual education, 19, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń: 112-121.

Cichoń M., 2015, Dziedzictwo poprzemysłowe miasta Poznania przestrzenią dla partycypacji społecznej, Przegląd Wielkopolski 3: 10-22.  

Piotrowska I., Cichoń M., 2015, Dydaktyka geografii na Wydziale Nauk geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, Przegląd Wielkopolski 3: 4-9.      

Cichoń M., 2014, Teaching cross-curricular Geography and History based on the industrial heritage issues, [In:] Tools for cross-curricular education In bilingual Geography and History, Geography in European higher education, 18, Charzyński, Donert, Podgórski (eds.), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 144-151.

Bernaciak A., Cichoń M., 2013, Wartość przyrodnicza ekosystemów a wycena wartości ekonomicznej na przykładzie jezior Pomorza Środkowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, 196-207.

Cichoń M., 2013, Przydatność stref brzegowych Zbiornika Jeziorsko dla rozwoju turystyki – możliwości, ograniczenia, ochrona.  [W:] Dolina rzeki Warty – przyrodnicze i turystyczne fascynacje, Turystyka i rekreacja. Studia i Prace, tom IX, Z. Młynarczyk, W. Rosik, A. Zajadacz (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 127-136.

Cichoń M., 2013, Significance of students’ migrations in regional education. [In:] People on the move – teaching bilingual Geography, Geography in European higher education, 17, Donert, Charzyński, Podgórski, Stańczyk (ed.), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 124-133.

Cichoń M., 2013, Przydatność stref brzegowych Zbiornika Jeziorsko dla rozwoju turystyki – możliwości, ograniczenia, ochrona.  [W:] Dolina rzeki Warty – przyrodnicze i turystyczne fascynacje, Turystyka i rekreacja. Studia i Prace, tom IX, Z. Młynarczyk, W. Rosik, A. Zajadacz (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 127-136.

Cichoń M., 2012, How to teach regional Geography today – SWOT analysis, [in:] Donert, Charzyński, Podgórski (ed.), Bilingual teaching – globalization, regional Geography and English integration, Geography in European higher education, 16, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 126-132.

Bernaciak A., Cichoń M., 2012, Ecosystem service’s changes caused by anthropopressure (case of the lakes of Middle Pomerania, Poland), Ekonomia i Środowisko 2 (42), 190-199.

Cichoń M., Piotrowska I., 2012, Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję, [w:] Podgórski, Szkurłat (red) Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej, t.2, 151-168.

Cichoń M., 2012, Turystyka kajakowa w górnym biegu rzeki Warty, Przegląd Wielkopolski 3 (97), 23-27.

Kaczmarek T., Piotrowska I., Cichoń M., 2012, Koncepcja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego dla gimnazjum Pt: „Wiedza o Metropolii Poznań”. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 1-51.

Piotrowska I. Cichoń M., 2012, Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska geograficznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego. [W:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red). Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, 55-62.

Piotrowska I., Cichoń M., 2012, Wydział Nauk Geograficznych I Geologicznych 1984-2010. Geografia. W: Praca zbiorowa Pt: „Dzieje Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu”, tom I Historia, Wyd. PTPN, Poznań, 343-346.

Cichoń M., 2011, Results of systemic transformation in geography education. Prace i

Studia Geograficzne Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 48, 113-124.

Cichoń M., 2011, Efektywność zajęć terenowych a kształtowanie umiejętności jako przyczynek do dyskusji na temat poziomu nauczania w warunkach wzrastających oczekiwań społecznych. Kwartalnik Pedagogiczny, 3.

Cichoń M., 2011, Valuation of contemporary urban space by youth (the Poznań case study). [In:] Geography in European higher education. Exploring human Geography – bilingual approach, 15, Donert K., Charzyński P., Podgórski Z., (ed.), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 135-142

Cichoń M., 2011, Present-day changes in the morphology of the shore zone in the conditions of heavy tourist use: The case of Lake Czarne (Upper Parsęta Catchment). Quaestiones Geographicae, 30, 3: 5-12.

Cichoń M., 2011, Śladami dawnych mieszkańców doliny Noteci. Przegląd Wielkopolski, 3, 93, 3-8.

Cichoń M., 2010, Propozycja wyceny świadczeń ekosystemów stref brzegowych jezior w aspekcie rozwoju turystyki na obszarze Pomorza Środkowego. Ekonomia i środowisko, 1 (37), 176-188.

Cichoń M., 2010, The Gosławice as an example of an object attractive and useful for fieldwork in degraded area. [W:] Geography in European higher education. Fieldwork in Geography bilingual teaching, 14, Charzyński P., Donert K., Podgórski Z.(eds), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 97-105.

Cichoń M., Piotrowska I., 2010, Role of geographical field classes in the formation of the skills of observation and identification of rocks. [W:]  Geography in European higher education. Fieldwork in Geography bilingual teaching, 14,  Charzyński P., Donert K., Podgórski Z. (eds.), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń,  106-116.

Cichoń M., 2010, Znaczenie osadnictwa i asymilacji kulturowej Bambrów w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Poznania. [W:] Miasto w edukacji geograficznej, Mularczyk M. (red). Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, 71-80.

Cichoń M., Piotrowska I., 2010, Zajęcia terenowe w mieście i ich rola w procesie kształtowania umiejętności obserwacji i rozpoznawania skał (na przykładzie miasta Poznania). [W:] Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, Liszewski S. (red). Uniwersytet Łódzki, Łódź: 367-376.

Cichoń M., 2010, Rozwój przemysłu Poznania i jego dziedzictwo w krajobrazie miasta. [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, Piotrowska I, Cichoń M. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 65-76.

Cichoń M., 2010, Śladami Bambrów poznańskich. [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, Piotrowska I., Cichoń M. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 117-127.

Cichoń M., 2009, Assessment and choice of places in designing urban didactic paths in the bilingual education of students.  [in:] Geography in European higher education. Geography bilingual teaching-practical issues, 11, Charzyński, Donert, Podgórski (ed.), Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 120-128.

Cichoń M., 2009, Ocena i wybór terenu w projektowaniu geograficznych ścieżek dydaktycznych. Geografia w szkole, 1, Wydawnictwo Raabe, Warszawa, 28-34.

Cichoń M., 2008, Podatność na degradację stref brzegowych jezior Pomorza Środkowego, [w:] E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stiepaniuk, M. Mazur (red) Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna 37, Warszawa, 62-67.

Cichoń M., 2008, Postrzeganie krajobrazu na geograficznych ścieżkach dydaktycznych, Przegląd Geograficzny 80, 3, 443-459.

Cichoń M., Rosik M., 2008, Identyfikacja ucznia z problemami najbliższego otoczenia a kształtowanie postawy proekologicznej na lekcjach geografii, Prace i Studia Geograficzne, Nr 39, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 51-60.

Cichoń M., Dybska-Jakóbkiewicz I., 2008, Koncepcja nauczania o własnym regionie w przestrzeni miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, Nr 39, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 43-50.

Cichoń M., 2008, Przydatność małych zlewni jeziornych w edukacji regionalnej [w:] A. Hibszer (red) Polska dydaktyka geografii. Idee-tradycje-wyzwania, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 188-194.

Cichoń M., 2008, Społeczność małego miasta wobec lokalnych wyzwań ekologicznych (na przykładzie miasta Murowana Goślina w Wielkopolsce), [w:] J. Konopacki , A. Skrzyńska (red) Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych (streszczenia), Jacek Skalmierski’s Komputer Laboratory, Kraków-Sosnowiec-Niepołomice, 35-37.

Cichoń M., 2008, Postawy proekologiczne społeczności małego miasta (Murowana Goślina, Wielkopolska). [W:] Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Myga-Piątek U., Pawłowska K., (red), Wydawca Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10, Sosnowiec, 533-542.       

Cichoń M., 2007, Pattern and environmental determinants of perception during experimental fieldwork in different landscape conditions. [In:] Teaching geography in and about Europe, Donert K., Charzyński P., Podgórski Z. (ed.). Geography in European higher education, 4, Herodot Network & Association of Polish Adult Educators, Toruń, 44-49.

Cichoń M., Dybska-Jakóbkiewicz I., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy wybranych gmin a chęć migracji młodego pokolenia wsi z Wielkopolski i Świętokrzyskiego, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.) Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, t. II, wyd. IG AŚ, Kielce, 409-419.

Cichoń M., 2007, Jak postrzegać i rozumieć krajobraz. Geografia w szkole 4, 50-54, Wyd. Raabe, Warszawa.

Cichoń M., 2006, Geograficzne ścieżki dydaktyczne warunkiem prawidłowego postrzegania i zrozumienia krajobrazu. [w:] Komornicki, Podgórski (red) Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna 33., IGiPZ PAN, Warszawa, 302-307.