Dr Małgorzata Cichoń – biogram

Małgorzata Cichoń, absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 1999 uzyskała dyplom magistra geografii na podstawie pracy Uwarunkowania rozwoju i obszary konfliktowe przestrzennego zagospodarowania miasta Puszczykowa, wyk. pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Bidermana. W 1999 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Geoekologii z przeznaczeniem do Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej. W celu zdobycia doświadczenia w zakresie nauczania geografii podjęła pracę w Gimnazjum nr 33 i nr 5 w Poznaniu jako nauczycielka geografii (1999-2001). W ramach podnoszenia kwalifikacji w 2000 roku odbyła staż naukowy w Pracowni Dydaktyki Geografii UŚ w Sosnowcu. Pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego przygotowała rozprawę doktorską nt.: Zajęcia terenowe w edukacji geograficznej i regionalnej, na podstawie której w 2004 roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Od początku pracy w UAM dr Małgorzata Cichoń prowadziła badania naukowe w zakresie dydaktyki geografii, a od 2000 dydaktyki geografii i przyrody, natomiast drugi kierunek badań związany jest z problematyką oddziaływań turystyki na geoekosystem jeziorny. Dorobek naukowy dr Cichoń obejmuje 50 publikacji.

Obok zagadnień związanych z kształceniem geograficznym i dydaktyką geografii badania dotyczą m.in.: metod i technik nauczania geografii i przyrody, multimediów w edukacji geograficznej, geograficznych ścieżek dydaktycznych, edukacji regionalnej i ekologicznej, metodyki organizowania i prowadzenia wycieczek oraz zajęć terenowych. W ostatnich latach podjęła badania w zakresie kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz wykorzystania metody projektu w dydaktyce szkoły wyższej. Dr Cichoń uczestniczy systematycznie w konferencjach naukowych, głównie z zakresu dydaktyki geografii, geoekologii, hydrologii, geomorfologii oraz turystyki.

Od 2011 r. dr Małgorzata Cichoń uczestniczyła w realizacji następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) projekt Kolegium Śniadeckich – Strategia Kształcenia Wyprzedzającego; innowacyjny program nauczania  przedmiotów przyrodniczych. (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2011-2013),
b) projekt eSzkoła – Moja Wielkopolska – projekt naukowy UAM, OFEK i miasta Poznań: koncepcja edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem metody projektu; konsultacje merytoryczno-metodyczne; szkolenia dla nauczycieli (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2012-2014),
c) projekt Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „ekologia krajobrazu” (współpraca z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu): opracowanie koncepcji i programu kształcenia ekologicznego z wykorzystaniem metody projektu (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2013-2014),
d) projekt „Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej” (współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM) (2011-2015),
e) projekt Akademia Metropolitalna – edukacja lokalna i regionalna w Metropolii Poznań; Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej UAM, Stowarzyszenie Metropolia Poznań (T. Kaczmarek, Piotrowska, M. Cichoń, 2012),
f) projekt stażowy AWANS KOMPETENCYJNY – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM (2016-2017),
g) projekt Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji” (I. Piotrowska, M. Cichoń, 2017-2018).

Do innych działań dr Cichoń zalicza się:

 • prace w Polskim Towarzystwie Geograficznym (od 2017 r. wiceprzewodnicząca),
 • prace w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej w Poznaniu (od 1999 funkcja jurora),
 • współautor zadań konkursowych na Wojewódzki Konkurs Geograficzny (od 2018 roku),
 • współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – m.in. w marcu 2009 roku przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Zastosowanie Inkscape’a w projektowaniu materiałów dydaktycznych”,
 • prowadzenie Warsztatów Metodycznych w ramach Sekcji Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich,
 • przygotowanie i przeprowadzenie razem z Prof. UAM dr hab. Iwoną Piotrowską Konkursu Geograficznego „Obieżyświat” (od 2012 roku),
 • udział w Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Nocy Naukowców – popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wielkopolski (od 2006 roku),
 • organizacja praktyk z przedmiotu dydaktyka geografii i przyrody dla studentów Wydziału na wszystkich poziomach edukacyjnych (od 1999 roku),
 • udział w pracach zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNGiG UAM (od 2011 roku).

Dr Małgorzata Cichoń prowadzi zajęcia dydaktyczne:

 • Historia, sztuka i kultura regionu (III rok Geografii, studia licencjackie) – wykłady
 • Dydaktyka geografii i przyrody (II rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
 • Edukacja ekologiczna i regionalna (III rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
 • Metodyka zajęć terenowych (III rok Geografii, studia licencjackie) – laboratoria
 • Dydaktyka geografii (I i II rok, studia magisterskie) – laboratoria
 • Multimedia w nauczaniu geografii i przyrody (I rok, studia magisterskie) – laboratoria
 • Dydaktyka szkoły wyższej – laboratoria