ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Dydaktyka geografii i przyrody

 • Historia, sztuka i kultura regionu

 • Organizacja i prowadzenie wycieczek

 • Multimedia w nauczaniu geografii i przyrody

  Dydaktyka geografii i przyrody – wykłady

  1. Dydaktyka ogólna a Dydaktyka geografii i przyrody – zadania, znaczenie
  2. System polskiej edukacji – miejsce geografii i przyrody
  3. Rozwój Dydaktyki geografii w Polsce i Europie
  4. Proces i zasady nauczania geografii i przyrody w ujęciu dydaktyki ogólnej
  5. Cele kształcenia – operacjonalizacja celów
  6. Nauczanie i uczenie się pojęć geograficznych i przyrodniczych – Zasady postępowania i toki rozumowania w kształceniu pojęć. Mnemotechnika
  7. Dobór i układ treści w nauczaniu geografii i przyrody
  8. Typy lekcji i formy pracy na lekcjach
  9. Metody i techniki nauczania geografii i przyrody (werbalne, problemowe, waloryzacyjne, praktyczne)
  10. Metody aktywizujące w nauczaniu geografii i przyrody
  11. Metoda projektu
  12. Środki dydaktyczne stosowane na lekcjach
  13. Ilustracje w nauczaniu geografii i przyrody – rodzaje, znaczenie, wykorzystanie
  14. Metodyka prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Pokaz, eksperyment dydaktyczny, laboratoryjny i terenowy
  15. Systemy sensoryczne (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny) a efekty uczenia się
  16. Scenariusz lekcyjny – znaczenie i zasady konstrukcji
  17. Projektowanie i symulacje lekcji geograficznych
  18. Dydaktyka pytań – rodzaje pytań, zasady formułowania pytań
  19. Metody kontroli wiedzy ucznia. Test jako narzędzie pomiaru dydaktycznego
  20. Ocena i jej znaczenie dydaktyczno-wychowawcze w procesie kształcenia
  21. Koncepcja ścieżek międzyprzedmiotowych w edukacji geograficznej
  22. Sztuka prezentacji treści geograficznych
  23. Metodyka organizacji i prowadzenia wycieczek w edukacji geograficznej
  24. Wielkopolski Park Narodowy w edukacji geograficznej i przyrodniczej
  25. Standardy wymagań egzaminacyjnych na różnych poziomach edukacyjnych
  26. Możliwości zastosowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w nauczaniu geografii i przyrody
  27. Multimedia w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem roli filmu
  28. Badania ankietowe w dydaktyce geografii i przyrody
  29. Dwujęzyczne nauczanie geografii
  30. Ewaluacja procesu nauczania. Modele ewaluacji dydaktycznej
  31. Rozwój zawodowy współczesnego nauczyciela i formy doskonalenia się
  32. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
  33. Trudności w rozwoju zawodowym nauczyciela
  34. Model współczesnego nauczyciela geografii i przyrody.

  Historia, sztuka i kultura regionu – wykłady

  1. Edukacja regionalna, region, regionalizacja, ścieżka edukacyjna – pojęcia.
  2. Historia, sztuka, kultura – definicje i nauki pomocnicze.
  3. Koncepcja regionu fizyczno-geograficznego, społeczno-ekonomicznego i administracyjnego.
  4. Położenie i zróżnicowanie środowiska geograficznego Wielkopolski.
  5. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.
  6. Historia Wielkopolski – wybrane okresy.
  7. Wielokulturowość Wielkopolski: Biskupianie, Chazacy, Pałuczanie.
  8. Osadnictwo na przełomie X-XIII wieku (najstarsze miasta, stanowiska archeologiczne, legendy).
  9. Szlak: Piastowski, Bursztynowy, Cysterski (miasta i zabytki).
  10. Odkrycia archeologiczne: Ostrów Tumski, Ostrów Lednicki, Giecz, Biskupin, Łekno, Bruszczewo.
  11. Rolnictwo X-XII wiek (narzędzia, uprawy).
  12. Sztuka iluminatorska i złotnicza XII wieku.
  13. Najstarsze szkoły w Wielkopolsce.
  14. Osadnictwo na prawie niemieckim (zasadźca, typy wsi, uprawy, zwierzęta hodowlane).
  15. Rozwój miast na przełomie XII-XV wieku (nowe lokacje, rozwój przestrzenny miast, zawody, herby, środki pieniężne, pieczęcie, miasta: królewskie, prywatne, biskupie).
  16. Woda jako czynnik produkcyjny i energetyczny (na przykładzie Poznania).
  17. Style architektoniczne i cechy charakterystyczne budowli gotyckich, renesansowych, klasycystycznych (przykłady i legendy).
  18. Sakralne zabytki barokowe.
  19. Problemy mieszkańców Wielkopolski (wojny, choroby, zarazy, powodzie).
  20. Osadnicy (Bambrzy, Olędrzy) i ich wpływ na kulturę rolną.
  21. Polityka germanizacyjna w zaborze pruskim (miejscowości, znani ludzie).
  22. Nietypowe zwierzęta w Wielkopolsce (drop, wielbłądy, nietoperze).
  23. Rozwój dróg, kolei w zaborze pruskim.
  24. Gospodarka w okresie zaborów (przemysł metalowy, rolno-spożywczy, eksploatacja surowców).
  25. Dziedzictwo przemysłowe Wielkopolski.
  26. Praca organiczna (znani ludzie).
  27. Działalność kulturalno-oświatowa oraz budownictwo w czasie zaborów (przykłady z Poznania).
  28. Rusyfikacja i jej wpływ na kulturę oraz gospodarkę Kalisza.
  29. Budownictwo drewniane – szlakiem kościółków drewnianych i wiatraków.
  30. Wielkopolska jako region etnograficzny, folklor.
  31. Wybrane zwyczaje, obyczaje i obrzędy w Wielkopolsce.
  32. Wpływ osadników niemieckich na obyczajowość Wielkopolski (obrzędy adwentowe i świąteczno-noworoczne w XIX i XX wieku).
  33. Szlakiem pól bitewnych (Powstanie Wielkopolskie, Wiosna Ludów, Mazurek Dąbrowskiego).
  34. Okres międzywojenny (Targi Poznańskie, Uniwersytet Poznański).
  35. II wojna światowa – fortyfikacje, pomniki, muzea, ulice.
  36. Wybitne postaci przełomu XIX-XX wieku związane z Wielkopolską.
  37. Gwara, literatura, style życia.
  38. Teatry, muzea, rzeźba i malarstwo – wybrane przykłady z Wielkopolski.
  39. Sanktuaria i miejsca kultu religijnego.

  Organizacja i prowadzenie wycieczek

  1. Rodzaje i funkcje wycieczek.
  2. Jednostki organizujące wycieczki.
  3. Fazy organizacji imprez turystycznych.
  4. Formy zawierania umów.
  5. Zasady układania programu wycieczki.
  6. Dokumentacja i kalkulacja imprezy.
  7. Funkcje pilota i przewodnika.
  8. Etapy pracy pilota.
  9. Realizacja wycieczek w zależności od środka transportu.
  10. Metodyka pilotowania i oprowadzania grup wycieczkowych.
  11. Sztuka prezentacji treści krajoznawczych.
  12. Modelowy wzorzec pilota i przewodnika.
  13. Szkolne wycieczki krajoznawcze.
  14. Górskie wycieczki kwalifikowane.
  15. Wycieczki miejskie.
  16. Obozy rowerowe, kajakowe, żeglarskie.
  17. Wycieczki zagraniczne.
  18. Symulacje fragmentów projektowanych wycieczek.
  19. Ewaluacja imprezy turystycznej.

  Multimedia w nauczaniu geografii i przyrody

  1. Multimedia- definicja, rodzaje
  2. Znaczenie multimediów w edukacji
  3. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint
  4. Wykorzystanie Internetu oraz Google Earth na lekcjach przyrody i geografii
  5. Tworzenie materiałów dydaktycznych przy zastosowaniu programów graficznych (Inkscape, Gimp, Corel, Photoshop, FreeHand) oraz HotPatatoes, Stellarium, Visio
  6. Systemy Informacji Geograficznej
  7. Przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych programów GIS w praktyce szkolnej (MapInfo, Idrisi) oraz oprogramowań wspomagających GIS (Surfer, OCAD, 3DWorldMap)