HISTORIA

 

DYDAKTYKA GEOGRAFII
NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM

Rozwój dydaktyki geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM wiąże się nieodłącznie z Panią Profesor Marią Czekańską, jedną z wybitnych uczniów Profesora Stanisława Pawłowskiego. To właśnie dzięki Jej pracy, ogromnych zasług naukowych, dydaktycznych i organizatorskich dydaktyka geografii zajęła ważną pozycję w uniwersyteckim kształceniu studentów.
Zajęcia z dydaktyki geografii Prof. M. Czekańska prowadziła od września 1947 roku na ówczesnym Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Ciągły rozwój teorii dydaktycznych, poszukiwanie metod nauczania geografii oraz przygotowanie publikacji z zakresu Metodyki nauczania geografii (1959) a później Zarysu metodyki geografii (1960) doprowadziły do powstania w 1965 roku Zakładu Metodyki Geografii przy Katedrze Geografii Fizycznej UAM. Wymienione prace stanowiły podstawę kształcenia dydaktycznego aż do lat 80-tych.
W październiku 1966r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Metodyki Geografii i powstanie Zakładu Geografii Regionalnej i Dydaktyki Geografii, którego Kierownikiem aż do 1971 roku była Prof. M. Czekańska.
W związku z reorganizacją strukturalną Instytutu Geografii UAM i powstaniem w 1981 roku Instytutu Badań Czwartorzędu, opiekę merytoryczną nad dydaktyką geografii na Wydziale pełnił prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski. 23 marca 1999 roku powstała wydziałowa Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej, której kierownikiem jest dr hab. Iwona Piotrowska.

W pracach Zakładu Geografii Regionalnej i Dydaktyki Geografii, a później Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej uczestniczyli:

 • prof. Maria Czekańska
 • mgr Maria Kanikowska współpraca w latach 1950-1975
 • mgr Felicja Brzozowska współpraca w latach 1950-1976
 • mgr Monika Hoffa w latach 1960 – 1970
 • mgr Janina Pietz-Idziak w latach 1968 – 1990
 • dr Iwona Piotrowska od 1987 roku
 • mgr Anna Wawrzyniak (doradca metodyczny d/s geografii, WOM Poznań) współpraca w latach 1988 – 1990,
 • mgr Maria Aleszczyk (nauczyciel geografii, VIII LO Poznań) współpraca w latach 1988 – 1990
 • mgr Marek Fiedorow (nauczyciel geografii, VI LO Poznań) współpraca w latach 1988 – 1990
 • mgr Jolanta Dzbanuszek w latach 1990 – 1994
 • dr Robert Kruszyk w latach 1994 – 2000
 • dr Małgorzata Cichoń od 1999 roku

Postery

85-lecie Dydaktyki Geografii

50-lecie Zakładu Metodyki Geografii

50-lecie Zakładu Metodyki Geografii – 2

15-lecie Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej

15-lecie Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej – 2