AKTUALNOŚCI

Letnia Szkoła GIS w Poznaniu

     Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Dydaktyki Geografii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekcją Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów, zapraszają do udziału w warsztatach „Letnia Szkoła GIS”.
Szkolenie jest dedykowane nauczycielom geografii i przygotowuje merytorycznie i dydaktycznie w zakresie stosowania technologii geoinformacyjnych oraz GIS zgodnie z zapisami nowej Podstawy Programowej. Zaproponujemy Państwu przykłady lekcji geografii odnoszące się do treści i szczegółowych wymagań edukacyjnych.

 

Więcej informacji i zapisy: Letnia Szkoła GIS w Poznaniu 2019

Konferencja „Geoinspiracje – teorie i praktyki” – podsumowanie

29 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geoinspiracje – teorie i praktyki” pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego. Okazją do spotkania był Jubileusz 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej, przypadający w roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan WNGIG prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, który
w słowach powitania zwrócił szczególną uwagę na wartość geografii jako nauki i przedmiotu nauczania w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia. Prof. Andrzej Kostrzewski podkreślił silną pozycję poznańskiej dydaktyki geografii na arenie ogólnopolskiej oraz zwrócił uwagę na jej korzenie w pracach prof. Pawłowskiego i prof. Czekańskiej. Na ręce Kierownika PDGiEE prof. UAM dr hab. Iwony Piotrowskiej złożone zostały listy gratulacyjne m.in. od Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu czy też przedstawicieli Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Wstępem do podjęcia rozważań w części referatowej konferencji było wystąpienie dra Marka Kaczmarczyka z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego dotyczące funkcjonowania mózgu i nauczania przyjaznego mózgowi.

Sesja referatowa poświęcona była tytułowym geoinspiracjom w procesie kształcenia geograficznego. Wystąpienia dotyczyły propozycji edukacyjnych, które stawiają ucznia w roli aktywnego uczestnika procesu dydaktycznego. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi
dr Agata Kołodziejczak (reprezentująca Analog Astronaut Training Center), która zaprezentowała bazę Lunares symulującą powierzchnię Księżyca lub Marsa i jej możliwości edukacyjnego wykorzystania w zakresie nauczania geografii, geologii i ekologii czy też mgr Jakub Chęciński (z Grupy GEOpyra), który inspirował możliwościami zastosowania geocachingu. Swoje wystąpienia wygłosili także pracownicy i doktoranci naszego Wydziału, którzy poruszyli zagadnienia wykorzystania aplikacji internetowych jako narzędzi poznawania geozagrożeń, edukacji regionalnej z mapą i tabletem czy też druku pomocy naukowych w technologii 3D.

Zwieńczeniem Konferencji była sesja warsztatowa. Uczestnicy mogli w praktyce doskonalić umiejętności z zakresu stosowania narzędzi geoinformacyjnych w czasie zajęć opracowanych przez doktorantów i studentów WNGiG oraz partnerów konferencji z Pracowni Edukacji ESERO. Z kolei inspiracją do wprowadzania doświadczeń i eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu geografii były zajęcia Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa posterów poświęcona historii Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz aktualnym wynikom badań prowadzonych przez jej pracowników
i doktorantów.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Profesor Hanna Gulińska z Zakładu Dydaktyki Chemii UAM podziękowała organizatorom za przypomnienie szczególnej roli geografii w procesie integrowania wszystkich przedmiotów przyrodniczych. Uczestnicy z dużym entuzjazmem zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach  teoretyków i praktyków nauczania geografii, jako źródła wzajemnych geoinspiracji.

« 1 z 2 »

Wojewódzki Konkurs Geograficzny „OBIEŻYŚWIAT” 2016

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI

6 czerwca 2016 roku

obiezyswiat2016

09:30 – 10:00     Jeziora w krajach basenu Morza Śródziemnego – mgr Agata Staszak

10:50 – 11:35     Holoceńskie procesy pustynnienia w basenie Morza Śródziemnego – przyczyny, przejawy, skutki – prof. UAM dr hab.  Iwona Hildebrandt-Radke

11:50 – 12:35     Krajobrazy śródziemnomorskie – efekt przemian naturalnych i antropogenicznych – mgr Joanna Galas

Serdecznie zapraszamy
prof. UAM dr hab.  Iwona Piotrowska
dr Małgorzata Cichoń

Konferencja: „NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddział Poznański PTG. Tematyka tegorocznej konferencji to „NOWE PROBLEMY I METODY BADAŃ PROCESU KSZTAŁCENIA GEOGRAFICZNEGO„.

Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji i oceny badań naukowych prowadzonych we wszystkich obszarach procesu kształcenia geograficznego: jego uwarunkowań, relacji, przebiegu procesu postrzegania i odbioru sensorycznego oraz metod na różnych etapach kształcenia. Pozwoli to na pełniejsze wyjaśnianie, planowanie przebiegu i poprawę efektywności procesu kształcenia geograficznego.

Proponowana tematyka obrad:

1. Nowe strategie i modele stosowane w badaniach procesu kształcenia geograficznego.
2. Koncepcje poznania i wyniki badań psychologicznych a teoretyczne podstawy kształcenia geograficznego.
3. Przegląd metod ilościowych i jakościowych oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach przebiegu kształcenia geograficznego a także pomiaru jego efektów – analiza krytyczna.
4. Zalety oraz wady metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach procesu kształcenia oraz konsekwencje ich stosowania.
5. Geograficzne projekty realizowane w edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Zagadnienie dotyczące geograficznych projektów realizowanych na różnych etapach, będzie jednocześnie akcentem podkreślającym rolę badań naukowych w kształceniu i promocję nauki. Mamy nadzieję na ożywioną dyskusję oraz inspiracje naukowo-dydaktyczne.

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIA

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Studenci I roku Studiów Magisterskich w roku 2015/2016

W ramach kierunku Geografia na studiach II stopnia zgodnie ze standardami MNiSW kształcony jest nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Decyzją Rady Wydziału dotyczącą uczestnictwa studentów Geografii w Module Edukacyjnym na studiach magisterskich II stopnia, wprowadza się od roku akademickiego 2015/2016 następujące warunki: 

  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, zdobyte na studiach licencjackich (np. przyrody).
  2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zakres merytoryczny geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz psychologiczno-dydaktyczny. 

Rozmowa przeprowadzana zostanie 29 września 2015 roku od godz. 9:30 w sali nr 242 w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji WNGiG.

Zakres merytoryczno-dydaktyczny do rozmowy kwalifikującej

Przedmioty, których zaliczenie uprawnia do nauczania Geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych