AKTUALNOŚCI

Moduł Edukacyjny

Wszystkich chętnych studentów I-go roku kierunków geografia oraz specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika oraz ekologia miasta serdecznie zapraszamy do zapisania się na Moduł Edukacyjny, którego ukończenie umożliwi absolwentom uzyskanie kwalifikacji do nauczania geografii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnictwo w Module Edukacyjnym umożliwia bezpłatne uzyskanie kwalifikacji,
co w przypadku realizowania podobnych studiów poza Uczelnią nie jest możliwe. Zajęcia
w ramach Modułu Edukacyjnego prowadzone są w sposób twórczy z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technik badawczych, często odbywając się poza uczelnią –
w terenie, kinie, muzeach. Co więcej, realizując program Modułu studenci mają możliwość poznawania historii, sztuki i kultury swojego regionu, poznają specyfikę nauczania dwujęzycznego, a także mają możliwość obserwacji lekcji geografii i przyrody w szkołach pod opieką doświadczonych nauczycieli.

Więcej informacji: http://pdgiee.home.amu.edu.pl/ksztalcenie-studentow/

Serdecznie zapraszamy!

 

Letnia Szkoła GIS w Poznaniu

     Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Dydaktyki Geografii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekcją Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów, zapraszają do udziału w warsztatach „Letnia Szkoła GIS”.
Szkolenie jest dedykowane nauczycielom geografii i przygotowuje merytorycznie i dydaktycznie w zakresie stosowania technologii geoinformacyjnych oraz GIS zgodnie z zapisami nowej Podstawy Programowej. Zaproponujemy Państwu przykłady lekcji geografii odnoszące się do treści i szczegółowych wymagań edukacyjnych.

 

Więcej informacji i zapisy: Letnia Szkoła GIS w Poznaniu_2019

Konferencja „Geoinspiracje – teorie i praktyki” – podsumowanie

29 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geoinspiracje – teorie i praktyki” pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego. Okazją do spotkania był Jubileusz 20-lecia Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej, przypadający w roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan WNGIG prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, który
w słowach powitania zwrócił szczególną uwagę na wartość geografii jako nauki i przedmiotu nauczania w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia. Prof. Andrzej Kostrzewski podkreślił silną pozycję poznańskiej dydaktyki geografii na arenie ogólnopolskiej oraz zwrócił uwagę na jej korzenie w pracach prof. Pawłowskiego i prof. Czekańskiej. Na ręce Kierownika PDGiEE prof. UAM dr hab. Iwony Piotrowskiej złożone zostały listy gratulacyjne m.in. od Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu czy też przedstawicieli Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Wstępem do podjęcia rozważań w części referatowej konferencji było wystąpienie dra Marka Kaczmarczyka z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego dotyczące funkcjonowania mózgu i nauczania przyjaznego mózgowi.

Sesja referatowa poświęcona była tytułowym geoinspiracjom w procesie kształcenia geograficznego. Wystąpienia dotyczyły propozycji edukacyjnych, które stawiają ucznia w roli aktywnego uczestnika procesu dydaktycznego. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi
dr Agata Kołodziejczak (reprezentująca Analog Astronaut Training Center), która zaprezentowała bazę Lunares symulującą powierzchnię Księżyca lub Marsa i jej możliwości edukacyjnego wykorzystania w zakresie nauczania geografii, geologii i ekologii czy też mgr Jakub Chęciński (z Grupy GEOpyra), który inspirował możliwościami zastosowania geocachingu. Swoje wystąpienia wygłosili także pracownicy i doktoranci naszego Wydziału, którzy poruszyli zagadnienia wykorzystania aplikacji internetowych jako narzędzi poznawania geozagrożeń, edukacji regionalnej z mapą i tabletem czy też druku pomocy naukowych w technologii 3D.

Zwieńczeniem Konferencji była sesja warsztatowa. Uczestnicy mogli w praktyce doskonalić umiejętności z zakresu stosowania narzędzi geoinformacyjnych w czasie zajęć opracowanych przez doktorantów i studentów WNGiG oraz partnerów konferencji z Pracowni Edukacji ESERO. Z kolei inspiracją do wprowadzania doświadczeń i eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu geografii były zajęcia Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa posterów poświęcona historii Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej oraz aktualnym wynikom badań prowadzonych przez jej pracowników
i doktorantów.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Profesor Hanna Gulińska z Zakładu Dydaktyki Chemii UAM podziękowała organizatorom za przypomnienie szczególnej roli geografii w procesie integrowania wszystkich przedmiotów przyrodniczych. Uczestnicy z dużym entuzjazmem zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach  teoretyków i praktyków nauczania geografii, jako źródła wzajemnych geoinspiracji.

« 1 z 2 »